วิดีโอการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง

 

1. การใช้เครื่อง Microplate Reader ที่ถูกต้อง


2. การใช้เครื่อง การใช้เครื่อง Spectrofluorometer ที่ถูกต้อง


3. การใช้เครื่อง การใช้เครื่อง Evolution 600 ที่ถูกต้อง


4. การใช้เครื่อง การใช้เครื่อง Evolution 600 ที่ถูกต้อง #2


5. การใช้เครื่อง การใช้เครื่อง Evolution 600 ที่ถูกต้อง #3


6. การใช้เครื่อง การใช้เครื่อง Evolution 600 ที่ถูกต้อง #4


7. การใช้เครื่อง การใช้เครื่อง Evolution 600 ที่ถูกต้อง #5


8. การใช้เครื่อง การใช้เครื่อง HPLC (High Performance Liquid Chormatrography) ที่ถูกต้อง #5

Total 0 Record : 1 Page : 1