รองคณบดี
   
ชื่อ: รศ.ภก.ดร.พรชัย โรจน์สิทธิศักดิ์
ชื่ออังกฤษ: Associate Professor Dr. Pornchai Rojsitthisak
เบอร์โทร: 02-2218-8261
อีเมล: pornchai.r@chula.ac.th
ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายวิจัย
   
   
ผู้ช่วยคณบดี
   
ชื่อ: รศ.ภก.ดร.บุญชู ศรีตุลารักษ์
ชื่ออังกฤษ: Associate Professor Dr. Boonchoo Sritularak
เบอร์โทร: 02-2218-8362
อีเมล: boonchoo.sr@chula.ac.th
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย


ชื่อ: อ.ภญ.ดร.ดุษฎี ชาญวาณิช
ชื่ออังกฤษ: Dr. Dusadee Charnvanich
เบอร์โทร: 02-2218-8397
อีเมล: dusadee.v@chula.ac.th
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย (ทุนอุดหนุนผลงานวิจัยตีพิมพ์)
   
เจ้าหน้าที่
   
ชื่อ: คุณพัชรินทร์ สิทธิชาญคุณะ
ชื่ออังกฤษ: Phatcharin Sithdhichankhuna
เบอร์โทร: 02-2218-8257
อีเมล: phatcharin.c@chula.ac.th
ตำแหน่ง: เลขานุการฝ่ายวิจัย
   

 

Total 0 Record : 1 Page : 1