คณะกรรมการฝ่ายวิจัย

  คณบดีฝ่ายวิจัย
ผศ.ภญ.ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
โทรศัพท์: 02-218-8250
อีเมล: rungpetch.c@pharm.chula.ac.th
  รองคณบดีฝ่ายวิจัย
รศ.ภก.ดร.พรชัย โรจน์สิทธิศักดิ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
โทรศัพท์: 02-218-8261
อีเมล: pornchai.r@chula.ac.th
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
รศ.ภก.ดร.บุญชู ศรีตุลารักษ์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
โทรศัพท์: 02-2218-8362
อีเมล: boonchoo.sr@chula.ac.th
อ.ภญ.ดร.ดุษฎี ชาญวาณิช
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย (ทุนอุดหนุนผลงานวิจัยตีพิมพ์)
โทรศัพท์: 02-218-8397
อีเมล: dusadee.v@chula.ac.th
  ที่ปรึกษาคณบดีฝ่ายวิจัย
รศ. ภก. ดร.ภาคภูมิ เต็งอำนวย
ที่ปรึกษาคณบดีฝ่ายวิจัย
โทรศัพท์: 02-218-8448, 02-218-8401
อีเมล: parkpoom.t@chula.ac.th
รศ. ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล
ที่ปรึกษาคณบดีฝ่ายวิจัย
โทรศัพท์: 02-218-8393
อีเมล: dwanchai@chula.ac.th
อ. ภญ. ดร.นฤพร สุตัณฑวิบูลย์
ที่ปรึกษาคณบดีฝ่ายวิจัย
โทรศัพท์: 02-218-8276
อีเมล: narueporn.sutan@gmail.com
  ผู้แทนภาควิชา
ศ. ดร.สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์
ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา
โทรศัพท์: 02-218-8376
อีเมล: Somboon.T@Chula.ac.th
รศ. ภก. ดร.รุทธ์ สุทธิศรี
ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
โทรศัพท์: 02-218-8353
อีเมล: rutt.s@chula.ac.th
ผศ. ร.ต.อ.หญิง ภญ. ดร.ฐณัฎฐา กิตติโสภี
ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร
โทรศัพท์: 02-218-8386 to 90
อีเมล: tanattha@gmail.com
ผศ.ภญ.รท.หญิง ดร.ภัสราภา โตวิวัฒน์
ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา
โทรศัพท์: 02-218-8326
อีเมล: pasarapa.c@chula.ac.th
รศ. ภก. ดร.ปิติ จันทร์วรโชติ
ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา
โทรศัพท์: 02-218-8344
อีเมล: pithi.c@chula.ac.th
ผศ. ภญ. ดร.สิริพรรณ พัฒนาฤดี
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
โทรศัพท์: 02-218-8403 ต่อ 26
อีเมล: Siripan.P@pharm.chula.ac.th
ผศ. ภญ. ดร.อังคณา ตันติธุวานนท์
ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรม-เภสัชอุตสาหกรรม
โทรศัพท์: 02-218-8402
อีเมล: tuvanont@gmail.com
รศ. ภญ. ดร.วรางคณา วารีสน้อยเจริญ
ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี
โทรศัพท์: 02-218-8292-3
อีเมล: warangkana.w@chula.ac.th
ผศ. ภญ. ดร.กุลวรา เมฆสวรรค์
ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี
โทรศัพท์: 02-218-8295
อีเมล: Kulwara.M@Chula.ac.th
  เลขานุการฝ่ายวิจัย
คุณพัชรินทร์ สิทธิชาญคุณะ
เลขานุการฝ่ายวิจัย
โทรศัพท์: 02-218-8257
อีเมล: phatcharin.c@chula.ac.th