ห้องปฏิบัติการกลาง
ติดต่อสอบถาม โทร. 02-2188413- 4