ห้องสมุด คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 2 ตึกคณะเภสัชศาสตร์

254 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 02-218-8298, 02-218-8300 โทรสาร. 02-218-8299