คู่มือการใช้โปรแกรม Turnitin

VDO บันทึกการอบรม Turnitin

เข้าไปที่ http://bbmedia.it.chula.ac.th/ess/echo/presentation/cc7b267b-96bc-415b-ad2d-6e01978b8332
จากนั้นคลิกที่ advanced

แล้วเลือก Proceed to bbmedia.it.chula.ac.th (unsafe) จากนั้นจะได้หน้าจอของ echo 

ให้ใส่ login/password ที่ออกอินเตอร์เน็ต ก็จะเข้าไปดูได้ครับ