โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล

โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

 

โครงการเปิดให้บริการคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (ORE : Open Educational Resource)

http://oer.learn.in.th

เพื่อบริการให้คุณครูและโรงเรียนต่างๆ ได้สืบค้นสื่อทรัพยากรการศึกษาที่สร้างสรรคและเผยแพร่ด้วยสัญญาอนุญาตแบบเปิดที่พร้อมให้นำสื่อดังกล่าวไปใช้ในงาน สร้างสรรค บทเรียน ได้โดยไม่มีผลกระทบทางทรัพย์สินทางปัญญา

ต่อมา โครงการฯได้รับความร่วมมือเพิ่มเติมจากหน่วยงานและบุคคลมากมาย ร่วมกันสร้างสรรค์

ทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด รวมทั้งพัฒนาบทเรียนออนไลน์ แบบเปิดบนฐาน

MOOC (Massive Open Online Course)

ทำให้มีบทเรียนออนไลน์ให้เลือกเรียนได้ผ่าน http://mooc.learn.in.th อย่างต่อเนื่อง

 

ที่มา : สวทช NSTDA : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ลแะเทคโนโลยีแห่งชาติ