แหล่งสารสนเทศทางเภสัชศาสตร์

ห้องสมุดได้ทำการรวบรวมแหล่งสารสนเทศทางเภสัชศาสตร์ เพื่อใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการเรียนการสอน
แก่อาจารย์ และ นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์