ห้องสมุดได้รับเกียรติบัตรจากโครงการพัฒนาคุณภาพงาน

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 

นางนวพร สุริยะ หัวหน้าห้องสมุด คณะเภสัชศาสตร์ เข้ารับมอบเกียรติบัตร จากโครงการพัฒนาคุณภาพงานมหกรรมคุณภาพ "ก้าวเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่...ก้าวใหม่ๆ เพื่อจุฬาฯ" (ครั้งที่ 5) ณ ห้องประชุม อาคารจามจุรี 5 

โดยห้องสมุดได้ส่งโครงการ "ปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บหนังสือปริญญานิพนธ์"