การเสนอซื้อหนังสือใหม่

         เรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเสนอรายชื่อหนังสือใหม่เพื่อการจัดซื้อเข้าห้องสมุด โดยผ่านหัวหน้าภาคตามแบบฟอร์มด้านล่าง  โดยในแต่ละภาควิชางบฯไม่เกิน 40,000 บาท ภายในวันที่ 1 พ.ค 2558

         *New >>การจัดซื้อหนังสืออ้างอิง (Reference Book) กรอกรายละเอียดของหนังสือที่ต้องการพร้อมทั้งให้เหตุผล/ประโยชน์ ให้ครบถ้วน เพื่อส่งให้รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมทางการศึกษาพิจารณาจัดซื้อเข้าห้องสมุดต่อไป<<