ประวัติหองสมุดคณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเริ่มมีการเรียนการสอนทางดานเภสัชศาสตรตั้งแตป พ.ศ. 2482 

หองสมุดจึงกําเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2482โดยใชอาคารเภสัชศาสตร์ (ปัจจุบันคือคณะศิลปกรรมศาสตร) 

เปนหองสมุดขนาดเล็ก ใหบริการแกอาจารยและนิสิต

ในปี พ.ศ. 2525 เมื่ออาคารใหมของคณะเภสัชศาสตรเสร็จสมบูรณ ห้องสมุดจึงได้ย้ายมาอยู่ที่

254 อาคารเภสัชศาสตร์ ชั้น 1 ซอย จุฬาฯ 12 ถ.พญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ต่อมาหองสมุดมีเนื้อที่ในการจัดเก็บหนังสือไมเพียงพอจึงมีโครงการขยาย พื้นที่เพิ่มมากขึ้น

 

ลักษณะอาคารของหองสมุดคณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ถึงปจจุบันหองสมุดคณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหบริการอยูที่ชั้น 2 ของอาคาร

คณะเภสัชศาสตร มีเนื้อที่ประมาณ  760 ตารางเมตร และมีที่นั่ง130  ที่นั่ง 

การจัดหมวดหมูหนังสือเปนระบบรัฐสภาอเมริกัน มีการจัดเรียงหนังสือ และวารสาร แยกออกจากกันเปนสัดสวน

เพื่อการใหบริการแกผูใชไดรับความสะดวก สบาย  และจัดสถานที่ให้สวยงาม สะอาด  เรียบรอย

     อนึ่งหองสมุดคณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนแหลงรวบรวม และใหบริการ สารนิเทศเฉพาะ

ทางดานเภสัชศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรสุขภาพ เพื่อ ใหบริการแก คณาจารย นิสิต

นักวิจัยทั้งในและนอกคณะ

 

วิสัยทัศน์

หองสมุดคณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนพลังขับเคลื่อนวิชาชีพทางดาน เภสัชกร

มุงสูสังคมแหงความรูและการเรียนรู้

 

พันธกิจ

1.  พัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงความรูและการเรียนรูตลอดชีวิต

2.  พัฒนาบุคลากรหองสมุดใหมีศักยภาพ และสมรรถภาพทางวิชาการและวิชาชีพ

3.  พัฒนาทรัพยากรสารนิเทศใหสอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัย,มีความกาวหนา

     และความตองการของสังคม

4. พัฒนาบริการสารนิเทศใหมีคุณภาพ และสงเสริมทักษะการเขาถึงแหลงสารสนเทศของผูรับบริการอยางมี

    ประสิทธิภาพ

 

เปาหมาย

1.  เพื่อใหมีกิจกรรมสงเสริมการอาน การเรียนรู และการนําความรูไปใชประโยชนในการพัฒนาตนและสังคม

2.  เพื่อใหมีบริการหองสมุดอยางทั่วถึงและผูรับบริการพึงพอใจ

3.  เพื่อใหมีบุคลากรมีศักยภาพและสมรรถภาพทางวิชาการและวิชาชีพที่เหมาะสม

4.  เพื่อใหมีทรัพยากรสารนิเทศหลากหลายรูปแบบ สอดคลองกับหลักการจัดการศึกษาเพื่อสรางสังคมแหง

     ความรูและการเรียนรู

5. เพื่อใหมีการจัดการทรัพยากรดานอาคาร สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆแกผูรับบริการ อยางมี

    ประสิทธิภาพ

 

ยุทธศาสตร

1.  จัดกิจกรรม บริการและสงเสริมการอาน แกผูใชบริการ

2.  พัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพของบุคลากรหองสมุดอยางตอเนื่อง

3.  เขารวมกิจกรรมการพัฒนาเครือขายและความรวมมือระหวางหองสมุด

4.  สรางและสงเสริมกลไกการตลาด การสื่อสาร และการประชาสัมพันธหองสมุด