หัวหน้าหน่วย
ชื่อ: นางนวพร สุริยะ
ชื่ออังกฤษ: Mrs. Navaporn Suriya
เบอร์โทร: +662-218-8300
อีเมล: navaporn.s@chula.ac.th
ตำแหน่ง: หัวหน้าห้องสมุด
เจ้าหน้าที่
ชื่อ: นางอุบล สืบผล
ชื่ออังกฤษ: Mrs. Ubon Seubpol
เบอร์โทร: +662-218-8300
อีเมล: ubol.se@chula.ac.th
ชื่อ: นายณรงค์พิชิต ทวีธนากาญจน์
ชื่ออังกฤษ: Mr.Narongphichit Thaweethanakarn
เบอร์โทร: +662-218-8300
อีเมล: chanuwat.p@chula.ac.th