รองคณบดี
ชื่อ: ผศ.ภก.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี
ชื่ออังกฤษ: Assist. Prof. Dr.Anuchai Theeraroungchaisri
เบอร์โทร: 02-218-8301
อีเมล: anuchai.t@pharm.chula.ac.th
ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา
ผู้ช่วยคณบดี
ชื่อ: ผศ.ภก.ดร.วันชัย ตรียะประเสริฐ
ชื่ออังกฤษ: Assist. Prof. Dr. Wanchai Treeyaprasert
เบอร์โทร: +662-218-8286
อีเมล: wanchai.t@chula.ac.th
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา
ชื่อ: ผศ.ภญ.ดร.สรกนก วิมลมั่งคั่ง
ชื่ออังกฤษ: Sornkanok Vimolmangkang, Ph.D.
เบอร์โทร: 02-218-8361
อีเมล: sornkanok.v@pharm.chula.ac.th
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา
หัวหน้าหน่วย
ชื่อ: นางนวพร สุริยะ
ชื่ออังกฤษ: Mrs. Navaporn Suriya
เบอร์โทร:
อีเมล: snavapor@chula.ac.th
ตำแหน่ง: หัวหน้าห้องสมุด
ชื่อ: นายนิมิต คุ้มทอง
ชื่ออังกฤษ: Mr. Nimit Khumtong
เบอร์โทร:
อีเมล: ืnimit.k@pharm.chula.ac.th
ตำแหน่ง: หัวหน้าหน่วยโสตทัศนูปกรณ์
เจ้าหน้าที่
ชื่อ: นางอุบล สืบผล
ชื่ออังกฤษ: Mrs. Ubon Seubpol
เบอร์โทร:
อีเมล: ubol.se@chula.ac.th
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ชื่อ: นายฌาณุวัฒน์ แพสมหวัง
ชื่ออังกฤษ: Mr. Chanuwat Paesomwang
เบอร์โทร:
อีเมล: chanuwat.p@chula.ac.th
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ชื่อ: นายบุญเลิศ ฉายเหมือนวงศ์
ชื่ออังกฤษ: Mr. Boonlert Chaymernwong
เบอร์โทร:
อีเมล: ิboonlert.c@chula.ac.th
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่หน่วยโสตทัศนูปกรณ์
ชื่อ: นางสาวพัชรินทร์ ฮั่นพิพัฒน์
ชื่ออังกฤษ: Miss Patcharin Hanpipat
เบอร์โทร:
อีเมล: patcharin.h@chula.ac.th
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่หน่วยโสต
ชื่อ: นางชุติมา จันทร์ฉาย
ชื่ออังกฤษ: Mrs. Chutima Chanchai
เบอร์โทร: +662-218-8286
อีเมล: cchutima9@gmail.com
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์
ชื่อ: นายธนพงศ์ ทวีรักษ์
ชื่ออังกฤษ: Mr. Thanapong Thaverak
เบอร์โทร: +662-218-8286
อีเมล: thanapong.t@chula.ac.th
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์
ชื่อ: นางอรัญญา ลพหงษ์
ชื่ออังกฤษ: Mrs. Arunya Lophong
เบอร์โทร: +662-218-8301
อีเมล: Arunya.L@pharm.chula.ac.th
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่หน่วยบริการเครือข่าย
ชื่อ: นายธวัชชัย นาคลอยแก้ว
ชื่ออังกฤษ: Mr. Thawatchai Nakloykaew
เบอร์โทร: +662-218-8301
อีเมล: thawatchai.n@chula.ac.th
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่หน่วยบริการเครือข่าย