ระบบการจัดการภายในศูนย์คอมพิวเตอร์และการให้บริการภายในศูนย์คอมพิวเตอร์

 • ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตบัณฑิตศึกษา นิสิตปริญาโท และผู้ฝึกอบรมในโครงการของคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ
 • ใช้บัตรประจำตัวนิสิตของตัวเองลงทะเบียนเข้าใช้งานภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ (ไม่มีบัตรไม่อนุญาตเข้าใช้บริการ)
 • ผู้มาขอใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามแบบของมหาวิทยา(ห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ
 • ห้ามนำบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาใช้เครื่องในศูนย์คอมพิวเตอร์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
 • ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด เข้ามารับประทานภายในห้องคอมพิวเตอร์ โดยเด็ดขาด
 • ห้ามใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในงานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียน การสอน
 • ห้ามเล่นเกมส์ เปิดรูปภาพ หรือ Website ที่ไม่เหมาะสม และขัดต่อกฎหมายหรือศิลธรรม หากพบเห็นจะส่งเรื่องให้ผ่ายกิจการนิสิต ตัดคะแนนความประพฤติ
 • ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นภายในห้องคอมพิวเตอร์
 • ห้ามนำอุปกรณ์ใด ๆ ของศูนย์คอมพิวเตอร์ออกนอกห้องคอมพิวเตอร์โดยเด็ดขาด
 • ห้ามโยกย้าย เครื่องคอมพิวเตอร์ เม้าส์ คีย์บอร์ด ไปจากที่ๆจัดวางไว้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์เท่านั้น
 • ในกรณีที่เครื่องขัดข้องทั้งด้าน Hardware และ Software ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป
 • หลังจากใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว กรุณาปิดเครื่องให้เรียบร้อยทุกครั้ง
 • ห้ามโยกย้ายโต๊ะ เก้าอี้ หรือถ้าโยกย้ายกรุณาจัดเก็บเข้าที่เดิม