ศูนย์คอมพิวเตอร์ทางเภสัชศาสตร์

          ด้วยทางศูนย์คอมพิวเตอร์ เปิดให้บริการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ  แก่นิสิต คณาจารย์ และบุคคลากรภายใน คณะเภสัชศาสตร์ดังนี้

  • ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ ในคณะเภสัชศาสตร์
  • ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ ตามหลักสูตรการบริการวิชาการ และการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกร
  • จัดการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ของคณาจารย์ บุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน การวิจัยและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ