บุคลากร

ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.วิชชุดา ธนกิจเจริญพัฒน์
ชื่ออังกฤษ: Assistant Professor Witchuda Thanakijcharoenpath, Ph.D.
เบอร์โทร: 02-218-8262
อีเมล: Witchuda.T@chula.ac.th
ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ
ชื่อ: อาจารย์ ดร. ศุภกาญจน์ ชำนิ
ชื่ออังกฤษ: Supakarn Chamni, Ph.D.
เบอร์โทร: 02-218-8364
อีเมล: supakarn.c@pharm.chula.ac.th
ตำแหน่ง: เลขานุการ
ชื่อ: น.ส.พรรณพร ภูวนวัฒก์
ชื่ออังกฤษ:
เบอร์โทร:
อีเมล: Phannaporn.B@chula.ac.th
ชื่อ: น.ส.จิรวรรณ อยู่สำแดงกิจ
ชื่ออังกฤษ:
เบอร์โทร:
อีเมล: Jirawon.U@chula.ac.th