คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.วิชชุดา ธนกิจเจริญพัฒน์
ชื่ออังกฤษ: Assistant Professor Witchuda Thanakijcharoenpath, Ph.D.
เบอร์โทร: 02-218-8262
อีเมล: Witchuda.T@chula.ac.th
ตำแหน่ง: ประธานกรรมการ
ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี
ชื่ออังกฤษ: Assistant Professor Anuchai Theeraroungchaisri, Ph.D.
เบอร์โทร: 02-218-8301
อีเมล: anuchai.t@pharm.chula.ac.th
ตำแหน่ง: กรรมการ
ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.รัตยา ลือชาพุฒิพร
ชื่ออังกฤษ: Assistant Professor Rataya Luechapudiporn, Ph.D.
เบอร์โทร: 02-218-8266
อีเมล: rataya.kc@pharm.chula.ac.th
ตำแหน่ง: กรรมการ
ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.นนทิมา วรรธนะภูติ
ชื่ออังกฤษ: Assistant Professor Nontima Vardhanabhuti, Ph.D.
เบอร์โทร: 02-218-8397
อีเมล: nontima.v@pharm.chula.ac.th
ตำแหน่ง: กรรมการ
ชื่อ: อาจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.นฤพร สุตัณฑวิบูลย์
ชื่ออังกฤษ: Narueporn Sutanthavibul, Ph.D.
เบอร์โทร: 02-218-8276
อีเมล: narueporn.sutan@gmail.com
ตำแหน่ง: กรรมการ
ชื่อ: อาจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.สิริพรรณ พัฒนาฤดี
ชื่ออังกฤษ: Asst. Prof. Dr. Siripan Phattanarudee
เบอร์โทร: 02-218-8403 ต่อ 26
อีเมล: Siripan.P@pharm.chula.ac.th
ตำแหน่ง: กรรมการ
ชื่อ: นายเผด็จ พรหมสาขา ณ สกลนคร
ชื่ออังกฤษ: Mr. Padej Phomasakha Na Sakolnakorn
เบอร์โทร: 02-218-8254
อีเมล: padej.p@chula.ac.th
ตำแหน่ง: กรรมการ
ชื่อ: นายมหิดล ลพหงษ์
ชื่ออังกฤษ:
เบอร์โทร:
อีเมล:
ตำแหน่ง: กรรมการ
ชื่อ: อาจารย์ ดร. ศุภกาญจน์ ชำนิ
ชื่ออังกฤษ: Supakarn Chamni, Ph.D.
เบอร์โทร: 02-218-8364
อีเมล: supakarn.c@pharm.chula.ac.th
ตำแหน่ง: กรรมการและเลขานุการ
ชื่อ: น.ส.พรรณพร ภูวนวัฒก์
ชื่ออังกฤษ:
เบอร์โทร:
อีเมล: Phannaporn.B@chula.ac.th
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเลขานุการ
ชื่อ: น.ส.จิรวรรณ อยู่สำแดงกิจ
ชื่ออังกฤษ:
เบอร์โทร:
อีเมล: Jirawon.U@chula.ac.th
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเลขานุการ