ผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา

  • ปีการศึกษา 2557 Download file
  • ปีการศึกษา 2558 

ผลการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ 

ผลการดำเนินงานของภาควิชา

  • ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม Download file      
  • ภาควิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ 
  • ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร
  • ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี Download file
  • ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ Download file
  • ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา Download file
  • ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา