ฝ่ายกิจการนิสิต
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 02-218-8281 โทรสาร. 02-254-5195