โครงการบัตรหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

นอกเหนือจากการจัดให้บริการ ดูแลสุขภาพนิสิต ณ ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่อาคารจามจุรี 9 ชั้น 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังจัดให้มีบริการด้านสุขภาพ เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการและความจำเป็นในการรักษาพยาบาล โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับนิสิตทุกคน ด้วยการเข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยเป็นการย้ายสิทธิ์ จากโรงพยาบาลเดิม มาใช้บัตรที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

การลงทะเบียนผู้มีสิทธิในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เปิดรับสมัคร ปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมิถุนายน และ เดือนตุลาคม โดยกรอกข้อมูลในใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต สำเนาทะเบียนบ้านและต้องลงชื่อในเอกสารให้ความยินยอมการเข้าใช้สิทธิประกันสุขภาพ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และส่งเอกสารการสมัครได้ที่ ฝ่ายกิจการนิสิตคณะที่นิสิตสังกัด / สำนักบริหารกิจการนิสิต

คุณสมบัตินิสิตที่จะเข้าร่วมโครงการ

  1. นิสิตทุกระดับการศึกษา
  2. บุตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะมีสิทธิ์เบิกจากราชการ ได้ถึงอายุ 20 ปี หากประสงค์จะเข้าร่วมโครงการให้แจ้งความประสงค์ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1

สำหรับนิสิตหอพัก สามารถสมัครได้ที่หอพักนิสิตจุฬาฯ หอพัก U-Center โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทุนการศึกษาและบริการนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต อาคารจุลจักรพงษ์ ชั้น 2 โทร 0-2218-7052 ต่อ 401,402

เมื่อนิสิตได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแล้ว แค่ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนก็สามารถใช้สิทธิได้ทันที

ทั้งนี้นิสิตสามารถตรวจสอบสิทธิการเข้าร่วมโครงการและดูรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิได้ที่ www.nhso.go.th , www.sa.chula.ac.th หรือโทรสอบถามได้ที่ โทร 0-2218-7077 หรือ CU Student Corner ศาลาพระเกี้ยว ชั้น 1 (ข้าง ธ.ไทยพาณิชย์)

สิทธิการรักษาพยาบาลของนิสิต ที่จะได้รับ

  1. การตรวจ การวินิจฉัย การรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพ
  2. ค่าห้องสามัญ และค่าอาหาร กรณีผู้ป่วยใน
  3. ยาและเวชภัณฑ์ตามกรอบบัญชียาหลักแห่งชาติ
  4. การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการควบคุมโรค

 

ทั้งนี้นิสิตสามารถตรวจสอบสิทธ์การเข้าร่วมโครงการและดูรายละเอียด เกี่ยวกับสิทธิได้ที่ >>เว็บไซด์ สปสช.  https://www.nhso.go.th