ทุนการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้

 

1. ทุนอุดหนุนการศึกษามหาวิทยาลัย หมายถึง ทุนการศึกษาที่ได้รับการจัดสรรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบ่งเป็น   4   ประเภท ดังนี้

ทุนประเภท ก        เป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือนวงเงินไม่เกินค่าเล่าเรียนที่จ่ายจริงต่อปี รวมกับค่าใช้จ่ายรายเดือน

ทุนประเภท ข(1)    เป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือค่าเล่าเรียน

ทุนประเภท ข(2)    เป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรายเดือน

ประเภท ค            เป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วน  ทุนละไม่เกิน 10,000 บาท

 

2. ทุนอุดหนุนการศึกษาจากกองทุนรายได้คณะเภสัชศาสตร์ เป็นทุนการศึกษาที่ได้รับการจัดสรรจากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

3. ทุนการศึกษาที่ได้รับบริจาคผ่านมหาวิทยาลัย  เป็นทุนการศึกษาที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเป็นเงินทุนการศึกษาให้กับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยมอบให้เป็นรายปี  อาจให้ต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องแล้วแต่เงื่อนไขหรือเกณฑ์ที่เจ้าของทุนกำหนด

 

4. ทุนการศึกษาประเภทได้รับบริจาคโดยตรงผ่านคณะเภสัชศาสตร์  เป็นทุนการศึกษาที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเป็นเงินทุนการศึกษาให้กับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์โดยตรง

 

 

*** เงื่อนไขในการรับทุนการศึกษา คือ นิสิตต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะฯ และมหาวิทยาลัย  
การพิจารณาทุนแต่ละประเภทขึ้นกับการพิจารณาของฝ่ายกิจการนิสิต

 

 

 

 

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารทุนการศึกษา

สมัครทุนการศึกษา 

https://drive.google.com/drive/folders/0B2mRM4qPH3ttNFpPYXdQWnF0ZUk?usp=sharing  sos.pharm.chula.ac.th