ช่องทางการติดต่อสำนักงานหอพักนิสิตจุฬาฯ

  1. สำนักงานหอพัก ตึกพุดซ้อน ชั้น 2 : 02-218-3643
  2. สำนักงานหอพัก ตึกชวนชม : 02-218-3670-74 กด 3
  3. เว็บไซต์หอพักฯ >>> www.rcu.sa.chula.ac.th <<<
    >>> www.facebook.com/rcuchula <<<

                                       

คลิก http://www.sa.chula.ac.th/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95/#