มหาวิทยาลัย สงเคราะห์ด้านสวัสดิภาพแก่นิสิตทุกชั้นปีการศึกษา ดังนี้

 

จัดทำประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนิสิต

–  นิสิตระดับปริญญาตรี,โท และเอกที่ลงทะเบียนผ่านสำนักงานการทะเบียนและประมวลผล

 

ของมหาวิทยาลัยทุกคน

 

–  นิสิตระดับปริญญาโทและเอกตามความสมัครใจของนิสิต

 

 วงเงินค่าทดแทนสินไหม

 

–  กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท/คน

 

–  กรณีเสียชีวิตจากเหตุอื่น 10,000 บาท/คน

 

–  กรณีบาดเจ็บทั่วไป ตามที่นิสิตจ่ายจริง แต่ไม่เกินครั้งละ 30,000 บาท

 

–  กรณีบาดเจ็บจากการร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย จะได้ตามที่นิสิตจ่ายจริงครั้งละไม่เกิน

 

40,000 บาท

 

–  กรณีทุพพลภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในกรมธรรม์

 

–  ค่าเคลื่อนย้ายศพ ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท

 

จัดเงินสมทบค่ารักษาพยาบาลส่วนเกิน

อุบัติเหตุในพื้นที่มหาวิทยาลัย หรือจากการร่วมแข่งขันกีฬาของมหาวิทยาลัย หากมีค่ารักษาพยาบาลเกินกว่าค่าสินไหมทดแทน ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาสมทบค่ารักษาพยาบาล ให้ไม่เกิน 1 เท่าของวงเงินค่าสินไหมที่ได้รับ เช่น

 

“นิสิตหกล้มระหว่างเล่นกีฬาในมหาวิทยาลัย เสียค่ารักษา 60,000 บาท สามารถเบิกจากบริษัทประกัน 40,000 บาท ขอรับการสมทบค่ารักษาพยาบาลจากมหาวิทยาลัยได้ไม่เกิน 40,000 บาท ส่วนจะได้เท่าไรเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการ”

 

อุบัติเหตุนอกพื้นที่มหาวิทยาลัย สมทบค่ารักษาพยาบาลไม่เกินครึ่งหนึ่งของวงเงินที่ต้องได้ กรณีเกิดอุบัติเหตุทำให้นิสิตสูญเสียสมรรถภาพหรือทุพพลภาพถาวรในขณะที่ยังมีสถานภาพนิสิตจุฬาฯให้สนับสนุนเงินสมทบค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 100,000 บาท รอบการเบิกวันที่ 1, 10, 20 ของทุกเดือน

 

นิสิตสามารถนำใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ และสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร มาติดต่อขอเบิกค่ารักษาพยาบาล / เงินทดแทน ภายใน 45 วัน หลังเกิดอุบัติเหตุ

 

การประกันอุบัติเหตุ ไม่นับกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุจากเหตุภายในร่างกาย เช่น เป็นลม แล้วล้มฟาดพื้นศีรษะแตก แต่ถ้า เดินสะดุด แล้วล้มฟาดพื้นศีรษะแตก สามารถเบิกได้