ทั้งนิสิตชาย-หญิง ที่ประสงค์สมัครเรียนวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 และโอนย้ายสถานศึกษามาเรียนวิชาทหารต่อ ในชั้นปีที่ 2-4 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอรับเอกสารการสมัครและเอกสารการรายงานตัวเรียนวิชาทหารได้ในวันลงทะเบียนแรกเข้า ประมาณปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปีภายในศาลาพระเกี้ยว และนศท.ชาย ที่ศึกษาวิชาทหารปีที่ 1-3 ที่มีอายุ 20 ปี ต้องการขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร ต้องกรอกรายละเอียดในทะเบียน นศท. และเตรียมเอกสารตังต่อไปนี้

 

สำเนาใบสำคัญแบบ สด.๙ จำนวน ๒ ฉบับ

สำเนาบัตรนิสิตจำนวน ๒ ฉบับ พร้อมกรอก

การผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารให้แก่นิสิตที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร

นิสิต (ทั้งป.ตรี-โท-เอก) ที่เรียน ร.ด. ชั้นปีที่ 3-5 จบแล้ว ถ้าถูกเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารของกองทัพต่างๆ สามารถดำเนินการขอผ่อนผันฯ โดยใช้เอกสารดังนี้

 

สำเนาใบสำคัญแบบ สด.8 จำนวน 2 ฉบับ

สำเนาหมายเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร จำนวน 2 ฉบับ

สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต จำนวน 2 ฉบับ

การขอผ่อนผันทหาร

นิสิตชาย(ทุกระดับ) ที่ไม่ได้เรียน ร.ด. หรือเรียน ร.ด. แต่ยังไม่จบปี3 ที่มีอายุไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์ ซึ่งจะต้องเกณฑ์ทหาร ให้ติดตามประกาศจากทางมหาวิทยาลัยที่หน่วยกิจการนิสิตคณะ / เว็บไซต์สำนักบริหารงานกิจการนิสิต(www.sa.chula.ac.th) / เว็บไซต์สำนักงานการทะเบียนและประมวลผล (www.reg.chula.ac.th) และดำเนินการยื่นเรื่องส่งเอกสารขอผ่อนผันทหารในเดือนกันยายน-พฤศจิกายน ของทุกปี

 

–  สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) จำนวน 2 ฉบับ

 

–  สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) จำนวน 2 ฉบับ

 

(รับได้ที่เขตตั้งแต่ 2 ม.ค. ของปีที่จะถูกเกณฑ์)

 

–  สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต จำนวน 2 ฉบับ

 

–  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

 

–  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

 

–  สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาปัจจุบัน จำนวน 2 ฉบับ

 

เพื่อแสดงสถานภาพนิสิต

 

นิสิตต้องมาลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ พร้อมกรอกข้อมูลลงในใบทะเบียนผู้ขอผ่อนผันฯ และรับเอกสารแนะนำการขอผ่อนผัน แล้วเดือนมีนาคมจึงมารับหนังสือรับรองการขอผ่อนผันฯ เพื่อ นำไปแสดงต่อหน่วยตรวจเลือกทหารตามกำหนดไว้ในหมายเรียกฯ

 

หนังสือรับรองการขอผ่อนผันจะมีผลจนสำเร็จการศึกษา ไม่ต้องทำใหม่ทุกปี แต่ต้องรับหมายเรียกทุกปี และแสดงตัวที่หน่วยตรวจเลือกในวัน เวลาที่กำหนดไว้ในหมายเรียก และ ต้องมาดำเนินการตามรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด