จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้นิสิตที่มีความจำเป็นทางด้านทุนทรัพย์ได้ร่วมงานกับทางมหาวิทยาลัย ซึ่งนอกจากนิสิตจะได้เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในการทำงานแล้ว นิสิตยังจะได้รับค่าตอบแทนถึงชั่วโมงละ 100 บาท