นอกเหนือจากการจัดให้บริการ ดูแลสุขภาพนิสิต ณ ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่อาคารจามจุรี 9 ชั้น 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังจัดให้มีบริการด้านสุขภาพ เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการและความจำเป็นในการรักษาพยาบาล โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับนิสิตทุกคน ด้วยการเข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยเป็นการ ย้ายสิทธิ์ จากโรงพยาบาลเดิม มาใช้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

 

 

การลงทะเบียนผู้มีสิทธิในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เปิดรับสมัครทุกเดือน โดยกรอกข้อมูลในใบสมัครพร้อมแนบสำเนาประจำตัวบัตรประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต สำเนาทะเบียนบ้านและต้องลงชื่อในเอกสารให้ความยินยอมการเข้าใช้สิทธิประกันสุขภาพ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และส่งเอกสารการสมัครได้ที่ ฝ่ายกิจการนิสิตคณะที่นิสิตสังกัด หรือที่จุดบริการนิสิต CU Student Corner ศาลาพระเกี้ยวชั้น 1

 

คุณสมบัตินิสิตที่จะเข้าร่วมโครงการ

 

นิสิตทุกระดับการศึกษา

สำหรับบุตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเข้าร่วมโครงการได้เมื่ออายุ 20 ปี

สำหรับนิสิตที่มีสิทธิ์การรักษาตามสิทธิ์ประกันสังคม ต้องรอให้สิทธิ์ประกันสังคมสิ้นสุดก่อน จึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้ (6 เดือน นับจากวันที่ลาออกจากการทำงาน)

สำหรับนิสิตหอพัก สามารถสมัครได้ที่หอพักนิสิตจุฬาฯ หอพัก U-Center โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  CU Student Corner ศาลาพระเกี้ยวชั้นล่าง (ตรงข้ามศูนย์หนังสือจุฬาฯ) โทร 0-2218-7077

 

เมื่อนิสิตได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแล้ว สามารถยื่นบัตรประจำตัวประชาชนและแจ้งขอใช้สิทธิ์ได้ทันที

 

ทั้งนี้นิสิตสามารถตรวจสอบสิทธิการเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://wwwback.nhso.go.th/peoplesearch/ หรือ  CU Student Corner ศาลาพระเกี้ยว ชั้น 1 (ตรงข้ามศูนย์หนังสือจุฬาฯ) โทร 0-2218-7077

 

สิทธิการรักษาพยาบาลของนิสิต ที่จะได้รับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 0 Record : 1 Page : 1