• การขอวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น

 

  • ประกันชีวิตและประกันการเดินทาง

 

  • เงินที่ควรพกพาติดตัวไปใช้จ่าย (Pocket money)

        ในโครงการนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องที่พัก อาหาร และการเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่น และแนะนำให้พกเงินใช้จ่ายส่วนตัวติดไปด้วย  

  • กรณีฉุกเฉิน ติดต่อใคร