• การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน

 

  • ประกันชีวิตและประกันการเดินทาง

 

  • เงินที่ควรพกพาติดตัวไปใช้จ่าย (Pocket money)

        ในโครงการนี้ เงินที่นิสิตจ่ายเพื่อเข้าร่วมโครงการจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในเรื่องที่พัก และค่าอาหารรายวัน ซึ่งนิสิตควรพกเงินส่วนตัวไปเองจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างพำนักที่ประเทศจีนด้วย 

  • กรณีฉุกเฉิน ติดต่อใคร