ผู้ช่วยคณบดี
ชื่อ: ผศ. ภญ. ดร. ยุพดี ศิริสินสุข
ชื่ออังกฤษ: Assist. Prof. Dr. Yupadee Sirisinsuk
เบอร์โทร: +662-2188329
อีเมล: Yupadee.S@chula.ac.th
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ชื่อ: อ. ภก.ดร. ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์
ชื่ออังกฤษ: Dr. Chankit Puttilerpong
เบอร์โทร: +662-2188403 ext. 24
อีเมล: cputtilerpong@yahoo.com
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝายวิชาการ, ประธานคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาบริบาลเภสัชกรรม
ชื่อ: อ. ภญ. ดร. พรรณเพ็ญ วัฒนาอาษากิจ
ชื่ออังกฤษ: Dr. Panpen Wattana-arsakit
เบอร์โทร: +662-21888276
อีเมล: phanphen.a@chula.ac.th
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ, ประธานคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
กรรมการ
ชื่อ: ผศ.ดร.วรัญญู พูลเจริญ
ชื่ออังกฤษ: Assist. Prof. Dr. Waranyoo Phoolcharoen
เบอร์โทร:
อีเมล: phwaranyoo@gmail.com
ชื่อ: เภสัชกรศุภฤกษ์ โกวินธนาพัฒน์
ชื่ออังกฤษ: Mr. Supalerk Kowinthanaphat
เบอร์โทร: +662-218-8450-1
อีเมล: supalerk.k@pharm.chula.ac.th
ตำแหน่ง: ประธานคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน
เจ้าหน้าที่
ชื่อ: นางสาวอารีรัตน์ สุขงาม
ชื่ออังกฤษ: Ms. Areerat Sukngam
เบอร์โทร: +662-2188450-1
อีเมล: rat_phon@hotmail.com
ชื่อ: นายวุฒิพงษ์ นิ่มนวล
ชื่ออังกฤษ: Mr. Wutthipong Nimnual
เบอร์โทร: +662-2188450-1
อีเมล: ole9519@ymail.com