หน่วยบัณฑิตศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 02-218-8453  โทรสาร02-218-8453