อาจารย์ประจำภาควิชา
ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.นนทิมา วรรธนะภูติ
ชื่ออังกฤษ: Assistant Professor Nontima Vardhanabhuti, Ph.D.
เบอร์โทร: 022188397
อีเมล: vnontima@yahoo.com
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ชื่อ: รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ธิติมา เพ็งสุภาพ
ชื่ออังกฤษ: Associate Professor Thitima Pengsuparp, Ph.D.
เบอร์โทร: 022188403
อีเมล: thitima.pe@pharm.chula.ac.th
ตำแหน่ง: คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ชื่อ: รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงอารีรัตน์ ลออปักษา
ชื่ออังกฤษ: Associate Professor Areerat Laorpaksa
เบอร์โทร: 022188382
อีเมล: areerat.l@chula.ac.th
ตำแหน่ง: คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ชื่อ: รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.รุทธ์ สุทธิศรี
ชื่ออังกฤษ: Associate Professor Rutt Suttisri, Ph.D.
เบอร์โทร: 022188353
อีเมล: rutt.s@chula.ac.th
ตำแหน่ง: คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ร.ท.หญิง ดร.ภัสราภา โตวิวัฒน์
ชื่ออังกฤษ: Assistant Professor Pasarapa Towiwat, Ph.D.
เบอร์โทร: 022188326
อีเมล: pasarapa.c@chula.ac.th
ตำแหน่ง: คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กุลวรา เมฆสวรรค์
ชื่ออังกฤษ: Assistant Professor Kulwara Meksawan, Ph.D.
เบอร์โทร: 022188295
อีเมล: kulwara.m@chula.ac.th
ตำแหน่ง: คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ชื่อ: อาจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.จิตติมา ชัชวาลย์สายสินธ์
ชื่ออังกฤษ: Jittima Chatchawalsaisin, Ph.D.
เบอร์โทร: 022188274
อีเมล: jittima.c@chula.ac.th
ตำแหน่ง: คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ชื่อ: อาจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.สุนทรี วัชรดำรงกุล
ชื่ออังกฤษ: Suntaree Watcharadamrongkun, Ph.D.
เบอร์โทร: 022188386-90
อีเมล: suntaree.watcharadamrongkun@gmail.com
ตำแหน่ง: คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
เจ้าหน้าที่
ชื่อ: คุณดวงใจ ทวีปะ
ชื่ออังกฤษ: DUANGJAI TAWEEPA
เบอร์โทร: 0-2218-8453
อีเมล: duangjai.t@pharm.chula.ac.th