กําหนดการลงทะเบียนแรกเข้าและลงทะเบียนเรียนนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560

https://www.reg.chula.ac.th/enr-g-60.pdf