กำหนดการสมัครสอบภาษาอังกฤษ ( CU-TEP)

http://www.atc.chula.ac.th/th_html/th_tep.html