ขั้นตอนการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ดาวโหลด)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

บศ.4ก, บศ.4ข

FM07-QP02-01

บศ.4ค

FM08-QP02-01

แบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และแบบรายงานข้อมูลโครงร่างวิทยานิพนธ์

 
  แบบชี้แจงการแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์
  แบบ Checklist เอกสารประกอบการเสนอโครงร่าง และหลังจากการเสนอโครงร่างเข้ากรรมการคณะฯ    

 

ขั้นตอนการสอบวิทยานิพนธ์ (ดาวโหลด)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

บศ.5

คำร้องขอนัดคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

FM 17

แบบรายงานการเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

บศ.10   .doc .pdf
  แบบประเมินวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์
  แบบรายงานข้อมูลเพื่อการประเมินผลการทำวิทยานิพนธ์
       
       

 

แบบประเมินผลโดยผู้เรียน

 

แบบประเมินผลการเรียนรายวิชาที่สอนแบบวิทยานิพนธ์โดยผู้เรียน

 

แบบประเมินผลการเรียนรายวิชาการสอบวัดคุณสมบัติโดยผู้เรียน

  แบบประเมินผลการเรียนรายวิชาสัมมนาโดยผู้เรียน

 

การขอขยายเวลาการศึกษา

F- ES15

แบบฟอร์มการขอขยายเวลาการศึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

F-ES16

แบบฟอร์มการขอขยายเวลาการศึกษาเพื่อรอการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารระดับนานาชาติของนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต

 

แบบฟอร์มอื่น ๆ

 

แบบฟอร์มกรอกประวัตินิสิต

F-EQ24

แบบเสนอขอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บศ. 9 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์/โครงร่างวิทยานิพนธ์/อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
บศ.12 คำร้องขอหนังสือรับรอง/หนังสือส่งตัว