คณะผู้บริหารสถาบันการศึกษาชั้นนำจากประเทศฟิลิปปินส์ เยือนคณะฯ หารือความร่วมมือทางวิชาการ

คณะผู้บริหารสถาบันการศึกษาชั้นนำจากประเทศฟิลิปปินส์
เยือนคณะฯ หารือถึงความร่วมมือทางวิชาการ


โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ
และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้อง 208 ชั้น 2 อาคารโอสถศาลา
 
Visit of the Delegation from Philippines to Chulalongkorn University
Thursday, 26st  February 2015
Faculty of Pharmaceutical Sciences Chulalongkorn University
2nd floor, Osotsala Building