อบรมเชิงปฏิบัติการ:เรียนรู้ผลิตภัณฑ์และเตรียมเครื่องสำอางครีม/โลชันขั้นพื้นฐาน และการประยุกต์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางรูปแบบครีม/โลชัน

การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
เรียนรู้ผลิตภัณฑ์และเตรียมเครื่องสำอางครีม/โลชันขั้นพื้นฐาน
ระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2561 
ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การประยุกต์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่งสำอางรูปแบบครีม/โลชัน
ระหว่างวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2561
ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
รายละเอียดเพิ่มเติม / ลงทะเบียน คลิ๊กลิงค์นี้