ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

          ปัจจุบันเคร่ื่องสําอางจัดเป็นส่ิ่งจําเป็นในชีวิตประจําวัน จึงทําให้อุตสาหกรรมเครื่องสําอางมีการเติบโต อยู่อย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้สนใจประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสําอางทั้งเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายเป็นจํานวนมาก อย่างไร ก็ตามผู้ประกอบการมีความจําเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจใน หลักการและทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ทางเครื่องสําอาง เพื่อใช้เป็นความรู้พื้นฐานสําหรับการ เรียนรู้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่มีคุณภาพในขั้น ต่อไป  การประชุมอบรมวิชาการทางเครื่องสําอางนี้มีเนื้อหา รายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบของผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางประเภทต่าง ๆ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ ประเภท ของเหลว กึ่งแข็ง ของแข็ง และอื่นๆ โดยเนื้อหาจะประกอบด้วย บทนําสู่ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง ประวัติความ เป็นมา คําจํากัดความ ลักษณะ ชนิด ส่วนประกอบ ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง หลักการการเตรียม ข้อดีข้อเสีย และตัวอย่างของผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่มีจําหน่ายในแต่ละรูปแบบ รวมทั้งได้ เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการการคํานวณพื้นฐานที่ใช้ในการเตรียมผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้ที่ แตกต่างกัน
          เนื้อหาการอบรมนี้จะเหมาะสําหรับผู้ประกอบการ หรือผู้สนใจทั่วไปที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง