ความรู้การใช้ยาในโรคที่มากับน้ำท่วม

หนังสือความรู้การใช้ยาในโรคที่มากับน้ำท่วม ครอบคลุม ความรู้การใช้ยาในโรคที่มากับน้ำท่วมที่สำคัญและพบบ่อย 4 โรค ได้แก่ โรคน้ำกัดเท้า ท้องเสีย ตาแดง และโรคฉี่หนู โดยในหนังสือให้ความรู้ทั้งสาเหตุ อาการ การรักษา และการป้องกัน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง อภิฤดี เหมะจุฑา เภสัชกรหญิง สิรินุช พละภิญโญเภสัชกร กิติยศ ยศสมบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย donwload ได้ที่ https://goo.gl/HNiycd