ประกาศ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

รวมประกาศสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1
โดย หน่วยทะเบียนและประมวลผล คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

 


 

" ลิงค์เว็บการรับสมัครเข้าศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : 
ช่องทางการรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับ ปริญญาตรี รอบต่างๆ ของคณะฯ "
http://www.chula.ac.th/admission/thai-student/register
 


ดาว์นโหลดเอกสารสัญญาการเป็นนิสิตและสัญญาค้ำประกันผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์

สัญญาการเป็นนิสิต และสัญญาค้ำประกัน ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2560

คลิ๊กที่ชื่อ เพื่อดาว์นโหลดเอกสาร..

1. เอกสารที่ต้องนำมาในวันทำสัญญาค้ำประกัน

2. สัญญาการเป็นนิสิต

3. สัญญาค้ำประกันการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์

4. ตารางเวลาในการทำสัญญาค้ำประกัน


 

แบบฟอร์มประวัติ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์

ระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2560
 

ต้องการดาว์นโหลด..คลิ๊กที่ชื่อเอกสาร

 

 แบบฟอร์มประวัตินิสิต

 

 

กำหนดการรับนิสิตชั้นปีที่ 1
และ
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ Admissions กลาง
ประจำปีการศึกษา 2560
 
 
ดาว์นโหลด..คลิ๊กที่ชื่อเอกสาร
 

ประกาศ
สาหรับผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาต่อในคณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1
 
1. สอบสัมภาษณ์วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560
    เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้อง 401 ตึก 80 ปี เภสัชศาสตร์
 
2. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ทุกคนจะต้องทำการตรวจคุณสมบัติความพร้อมทางกาย (ตาบอดสี)
   ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 จ่ายเงินค่าธรรมเนียม รายละ 100 บาท
 
3. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องไปกรอกข้อมูลประวัติได้ตั้งแต่วันที่ 20 – 23 มิถุนายน 2560
    ที่ reg.pharm.chula.ac.th พิมพ์ออกมาจำนวน 2 ชุด
 
    ให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์พร้อมเอกสารแนบประวัติ ดังนี้
 
    3.1 รูปถ่ายขนาด 1 – 2 นิ้ว (อัพโหลดรูปลงในแบบฟอร์มประวัติ)
    3.2 ใบสมัคร Admissions กลาง ที่พิมพ์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กรอกข้อความชัดเจน
         และติดรูป เรียบร้อยพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมัคร
    3.3 บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สอบสัมภาษณ์
    3.4 ทะเบียนบ้านของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์
    3.5 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของบิดา -มารดา
    3.6 ทะเบียนบ้านของบิดามารดา
    3.7 วุฒิบัตรการศึกษา 
         3.7.1 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 ต้องนำ
         - ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
         หรือเทียบเท่าที่แสดงระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) โดยจะต้องให้หัวหน้าสถานศึกษา
         หรือผู้ได้รับมอบหมายลงนามรับรองและประทับตราโรงเรียนด้วย 
         - หลักฐานใบประกาศนียบัตร (ถ้ามี) 
        3.7.2 ผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ ต้องนำ
        - เอกสารแสดงระยะเวลาที่โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา 
        ยกเว้น หลักสูตรสากล ของประเทศอังกฤษ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์การเทียบ
        ความรู้วุฒิของ ประเทศอังกฤษและหลักสูตร IB (International Baccalaureate) 
        ตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิประกาศนียบัตร IB (International Baccalaureate)
        - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย 
        - ประกาศนียบัตร และ Transcript 
 
4. ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคนต้องนาสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือใบต่างด้าว
    หรือหลักฐานตามที่ทางราชการออกให้แสดงว่าได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย
    พร้อมนำหลักฐานต้นฉบับไปแสดงในวันสอบ สัมภาษณ์ด้วย 
5. ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ชื่อใน Admissions ไม่ตรงกับชื่อปัจจุบัน) ให้ส่งสาเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล 
   แนบมากับประวัติด้วย
 
เอกสารข้อ 3.2 – 3.7 ต้องนำฉบับจริงมาด้วยพร้อมถ่ายเอกสารมาอย่างละ 2 ชุด โดยเขียนสำเนาถูกต้องและเซ็นชื่อเจ้าของเอกสารกำกับทุกฉบับเพื่อแนบกับประวัติ

หน่วยทะเบียนและประมวลผล คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ