รับเงินบริจาคจากครอบครัวเอี่ยมวนานนทชัย

คณบดีและรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับเงินบริจาคจากครอบครัว เอี่ยมวนานนทชัย  ที่ร้านยาสีฟ้าเภสัช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560ซึ่งทางคณะจะนำเงินบริจาคเข้ากองทุน 100 ปีเภสัช จุฬาฯ  การบริจาคเงินของครอบครัวเอี่ยมวนานนทชัย  ครั้งนี้เพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ ภญ.ชุลี เอี่ยมวนานนทชัย บุตรสาวซึ่งเป็นเภสัชกร จุฬาฯรุ่นที่ 50 ผึ่งเสียชีวิต เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ประวัติเคยเป็นเภสัชกรประจำโรงพยาบาลขอนแก่นและโรงพยาบาลธนบุรี 1