Fundamentals behind Pharmaceutical Specification and Evaluation of Certificate of Analysis
โครงการอบรม เรื่อง 3rd Conference on Drug Quality "Fundamentals behind Pharmaceutical Specification and Evaluation of Certificate of Analysis" วันที่ 5-6 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพ
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio, รอบที่ 2 โควตา, รอบที่ 3 รับตรงผ่าน กสพท., รอบที่ 4 Admissions, รอบที่ 5 รับตรงอิสระ)
ความรู้การใช้ยาในโรคที่มากับน้ำท่วม
หนังสือ ความรู้การใช้ยาในโรคที่มากับน้ำท่วม ครอบคลุม ความรู้การใช้ยาในโรคที่มากับน้ำท่วมที่สำคัญและพบบ่อย 4 โรค ได้แก่ โรคน้ำกัดเท้า ท้องเสีย ตาแดง และโรคฉี่หนู โดยในหนังสือให้ความรู้ทั้งสาเหตุ อาการ การรักษา และการป้องกัน โดยคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://goo.gl/HNiycd
Total 13 Record : 1 Page : 1