เป็นหลักสูตรที่มี 2 แผนการศึกษาให้เลือก คือ แบบวิทยานิพนธ์อย่างเดียว และ แบบรายวิชาและวิทยานิพนธ์ ประกอบ     ด้วยรายวิชาที่สอดรับกับเนื้อหาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) และแนวทางการวิจัยวิทยานิพนธ์ที่หลายหลายสาขาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สมุนไพรระดับนานาชาติ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ติดต่อที่ คุณกรวิกา  เก่งเกรียงไกร เวลา 09.00 – 16.00 น. ห้องธุรการภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์  โทร.0-2218-8403

ติดต่อได้ที่  อาจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.จิตติมา ชัชวาลย์สายสินธ์   ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม  ตึกเภสัชศาสตร์  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. โทร.  02-2188274

ติดต่อได้ที่ ผศ.ภญ.ร.ท.หญิง ดร.ภัสราภา โตวิวัฒน์ โทร. 0-2218-8326   หรือ  E-mail:    Pasarapa.C@Chula.ac.th

ติดต่อได้ที่   ผศ. ภญ. ดร.กุลวรา  เมฆสวรรค์ โทร.  0-2218-8294-6 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น.  ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี  คณะเภสัชศาสตร์

ติดต่อได้ที่ อ. ภญ. ดร.จิตติมา ลัคนากุล โทร: 02-218-8402 ระหว่างเวลา  08.00 - 16.00  น. 
ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์  

ติดต่อได้ที่ ผศ. ภญ. ดร.นนทิมา วรรธนะภูติ หรือ ผศ. ภญ. ร.ต.ท.หญิง ดร.วลัยศิริ ม่วงศิริ เวลา 9.00-16.00 น.  ณ สำนักงานบัณฑิตศึกษานานาชาติ คณะเภสัชศาสตร์ โทร. 0-2218-8285, 0-2218-8269 โทรสาร. 0-2251-2075

E-mail : phartechno@chula.ac.th  หรือ Website :   http://www.pharm.chula.ac.th/interphartech/index.html

สมัคร ติดต่อได้ที่ ศ. ภก. ดร. กิตติศักดิ์  ลิขิตวิทยาวุฒิ  โทร. 0-2218-8360  หรือ ผศ. ภก. สุรพงษ์  เก็งทอง  โทร.  0-2218-8353

ติดต่อได้ที่ ศ. ดร.สมบูรณ์  ธนาศุภวัฒน์ โทร.0-2218-8376 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น.

ติดต่อได้ที่ ผศ.ภญ.ร.ท.หญิง ดร.ภัสราภา โตวิวัฒน์ โทร. 0-2218-8326   หรือ  E-mail:    Pasarapa.C@Chula.ac.th

  • ติดต่อได้ที่  อาจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.สิริพรรณ   พัฒนาฤดี หรือ รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ธิติมา   เพ็งสุภาพ ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ณ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์   โทร/โทรสาร:  0-2218-8403 หรือที่ Email: siripan.p@pharm.chula.ac.th  หรือ thitima.pe@pharm.chula.ac.th