การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ค่าแอคทิวิตี้ของน้ำในผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอางและยา (Application of Water Activity for Food, Cosmetic and Pharmaceutical Products)

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การประยุกต์ใช้ค่าแอคทิวิตี้ของน้ำในผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอางและยา 
(Application of Water Activity for Food, Cosmetic and Pharmaceutical Products)
ในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561  เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้อง 703 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโดย ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี และฝ่ายวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ online ได้ที่ 
https://goo.gl/forms/uLPAOM2eSorwXjBV2   หรือ QR Code (ด้านล่าง)
ติดต่อ-สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่..

คุณพรพรรณ 02-218-8291 หรือ คุณศุภกานต์ 02-218-8411


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การประยุกต์ใช้ค่าแอคทิวิตี้ของน้ำในผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอางและยา

(Application of Water Activity for Food, Cosmetic and Pharmaceutical Products)

จัดโดย ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี และฝ่ายวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561  เวลา 13.00-16.00 น.

ณ ห้อง 703 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

หลักการและเหตุผล

ค่ากิจกรรมหรือแอคทิวิตี้ของน้ำ (water activity) เป็นค่าที่แสดงระดับพลังงานของน้ำ ค่านี้มีความสำคัญต่อขั้นตอนการผลิต การกำหนดอายุการเก็บรักษา การเสื่อมเสีย และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบอยู่ เช่น ในอาหาร เครื่องสำอางและยา การวัดค่า water activity เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ผู้ปฏิบัติการควรเข้าใจถึงหลักการทำงานและการวิเคราะห์ผล ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวัดค่า water activity หรือ water activity meter มีเทคนิคและวิธีการที่หลากหลาย ดังนั้นเพื่อให้การประยุกต์ใช้ค่า water activity ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อผู้บริโภค การจัดโครงการประชุมอบรมครั้งนี้จะช่วยทำให้ผู้ร่วมประชุมที่ปฏิบัติการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีของ water activity วิธีการวิเคราะห์ที่เหมาะสม ตลอดจนในภาคปฏิบัติการจะช่วยให้ผู้ร่วมประชุม สามารถวิเคราะห์ค่า water activity ของตัวอย่างผลิตภัณฑ์ได้ ทั้งเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอางและยาได้ต่อไปในอนาคต

รายละเอียดการอบรม

- วันที่ 10 กันยายน 2561  เวลา 13.00-16.00 น.

- หลักการและการประยุกต์ใช้ค่า water activity  (ภาคบรรยาย)

- การสาธิตขั้นตอนการวิเคราะห์ค่า water activity ในผลิตภัณฑ์ (ภาคปฏิบัติการ)

สิ่งที่จะได้รับหลังการอบรม    

ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความรู้ความเข้าใจหลักการและการประยุกต์ใช้ค่า water activity ตลอดจนหลักและวิธีการประเมินค่าโดยใช้ water activity meter เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป

การสมัครเข้าร่วมอบรม

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ online ได้ที่

https://goo.gl/forms/uLPAOM2eSorwXjBV2   หรือ QR Code  

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

     ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม

     ได้รับการสนับสนุนวิทยากรและเครื่องมือสาธิตจากบริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด

สถานที่จัดอบรม

ห้องบรรยายและปฏิบัติการ 703 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อสอบถาม

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อ-สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริการ

- คุณพรพรรณ 02-218-8291  คุณศุภกานต์ 02-218-8411

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. รองคณบดีฝ่ายวิจัย (รศ. ภก. ดร.พรชัย โรจน์สิทธิ์ศักดิ์)                        ที่ปรึกษา

2. หัวหน้าภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี (ผศ. ภญ. ดร.สุญาณี พงษ์ธนานิกร)     ที่ปรึกษา

3. รศ.ภญ.ดร.วรางคณา วารีสน้อยเจริญ (ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี)         อาจารย์ประสานงาน

4. นางสาวพรพรรณ โรหิตรัตน์                     หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิทยาศาสตร์

5. ดร.สมภพ ถมโพธิ์                                    นักวิจัยผู้ช่วย

6. นายศุภกานต์ หรรษาไพบูลย์                   เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์

7. นายนิมิตร คุ้มทอง                                  รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริการเทคโนโลยีการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประยุกต์ใช้ค่าแอคทิวิตี้ของน้ำในผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอางและยา

 

Seminar & Workshop on

Application of Water Activity for Food, Cosmetic and Pharmaceutical Products

วันที่ 10 กันยายน 2561  เวลา 13.00-16.00 น.

ณ ห้อง 703 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

เวลา

กำหนดการ

 

ลงทะเบียน

13.00-14.15

Water activity: Principle and application in food, cosmetic and pharmaceutical products

By Technical specialist, Scientific Promotion Co. Ltd.

14.15-14.30

Coffee break

14.30-15.30

Demonstration of water activity meter:

Novasina Model LabMaster-aw “NEO”

15.30-16.00

Q&A