News
ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม ร่วมกับ หน่วยศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ จะจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง" ในวันที่ 17, 24 กันยายน 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ
หนังสือ ความรู้การใช้ยาในโรคที่มากับน้ำท่วม ครอบคลุม ความรู้การใช้ยาในโรคที่มากับน้ำท่วมที่สำคัญและพบบ่อย 4 โรค ได้แก่ โรคน้ำกัดเท้า ท้องเสีย ตาแดง และโรคฉี่หนู โดยในหนังสือให้ความรู้ทั้งสาเหตุ อาการ การรักษา และการป้องกัน โดยคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://goo.gl/HNiycd
รับเงินบริจาคจากครอบครัวเอี่ยมวนานนทชัย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ซึ่งทางคณะจะนำเงินบริจาคเข้ากองทุน 100 ปีเภสัช จุฬาฯ
      EVENTS
      Gallery