News
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio, รอบที่ 2 โควตา, รอบที่ 3 รับตรงผ่าน กสพท., รอบที่ 4 Admissions, รอบที่ 5 รับตรงอิสระ)
โครงการอบรม เรื่อง 3rd Conference on Drug Quality "Fundamentals behind Pharmaceutical Specification and Evaluation of Certificate of Analysis" วันที่ 5-6 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพ
ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม ร่วมกับ หน่วยศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ จะจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง" ในวันที่ 17, 24 กันยายน 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ
      EVENTS
      Gallery