News
ทดสอบ ระบบการแจ้งข่าว การประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาต่อเนื่อง
การประชุมวิจัยนานาชาติทางเภสัชศาสตร์ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 34) และ โครงการสัมมนาวิชาการ CU FPHS-RIKEN CDB SYMPOSIUM ครั้งที่ 2 “ความก้าวหน้าด้านชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล” ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพ วันที่ 8-9 มีนาคม 2561
การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เรียนรู้ผลิตภัณฑ์และเตรียมเครื่องสำอางครีม/โลชันขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2561 การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางรูปแบบครีม/โลชัน ระหว่างวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2561 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดเพิ่มเติม/ลงทะเบียน เข้าที่เว็บไซด์นี้ หรือคลิ๊กที่แบนเนอร์ http://pharmce.weebly.com/cosmetic.html