ชื่อ: ภญ. โชติรัตน์ นครานุรักษ์
ชื่ออังกฤษ: Chotirat Nakaranurack
เบอร์โทร: 086-382-0949
อีเมล: cnakara@gmail.com
ตำแหน่ง: เภสัชกรประจำบ้าน ชั้นปีที่ 4 (Infectious disease)
ชื่อ: ภญ. ธีรดา สุสมบูรณ์
ชื่ออังกฤษ: Teerada Susomboon
เบอร์โทร: 081-545-8998
อีเมล: teerada.sus@gmail.com
ตำแหน่ง: เภสัชกรประจำบ้าน ชั้นปีที่ 4 (Nephrology)
ชื่อ: ภก.วันชนะ สิงห์หัน
ชื่ออังกฤษ: Wanchana Singhan
เบอร์โทร: 087-788-8640
อีเมล: swnaice@gmail.com
ตำแหน่ง: เภสัชกรประจำบ้าน ชั้นปีที่ 4 (Nephrology)
ชื่อ: ภญ. ยศยา กุลมาศ
ชื่ออังกฤษ: Yotsaya kunlamas
เบอร์โทร: 086-853-8119
อีเมล: yotsaya1@yahoo.com
ตำแหน่ง: เภสัชกรประจำบ้าน ชั้นปีที่ 4 (Cardiology)
ชื่อ: ภก. อดิศักดิ์ วีรศักดิ์สันติ
ชื่ออังกฤษ: Adisak Weerasaksanti
เบอร์โทร: 081-443-6503
อีเมล: adisakwee@hotmail.com
ตำแหน่ง: เภสัชกรประจำบ้าน ชั้นปีที่ 4 (Cardiology)
ชื่อ: ภญ. บุศยา กุลบุศย์
ชื่ออังกฤษ: Busaya Kulabusaya
เบอร์โทร: 081-170-7223
อีเมล: a_m_p13085@hotmail.com
ตำแหน่ง: เภสัชกรประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3 (Nephrology)
ชื่อ: ภก. สิริชัย ชูสิริ
ชื่ออังกฤษ: Sirichai Chusiri
เบอร์โทร: 089-766-6045
อีเมล: tum_andy@hotmail.com
ตำแหน่ง: เภสัชกรประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3 (Neurology)
ชื่อ: ภญ. สิรินุช พละภิญโญ
ชื่ออังกฤษ: Sirinoot Palapinyo
เบอร์โทร: 090-676-6323
อีเมล: psirinoot@gmail.com
ตำแหน่ง: เภสัชกรประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3 (Internal medicine – Immune & Rheumatology)
ชื่อ: ภญ. รัชนู เจริญพักตร์
ชื่ออังกฤษ: Ratchanu Charoenpak
เบอร์โทร: 089-512-1079
อีเมล: Nui100880@hotmail.com
ตำแหน่ง: เภสัชกรประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
ชื่อ: ภญ. มโนรม ภู่สุนทรศรี
ชื่ออังกฤษ: Manorom Poosoonthornsri
เบอร์โทร: 086-315-8212
อีเมล: Manorom64@gmail.com
ตำแหน่ง: เภสัชกรประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
ชื่อ: ภก. อภิสิทธิ์ ประวัง
ชื่ออังกฤษ: Abhisit Prawang
เบอร์โทร: 082-391-2592
อีเมล: Prawang.a@hotmail.com
ตำแหน่ง: เภสัชกรประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1