หัวหน้าภาควิชา
ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร. วันชัย ตรียะประเสริฐ
ชื่ออังกฤษ: Asst. Prof. Dr. Wanchai Treyaprasert
เบอร์โทร: 02-218-8404
อีเมล: Wanchai.T@pharm.chula.ac.th
ตำแหน่ง: หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารภาควิชา
ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์
ชื่ออังกฤษ: Asst. Prof. Dr. Chankit Puttilerpong
เบอร์โทร: 02-218-8403 ต่อ 27
อีเมล: Chankit.P@pharm.chula.ac.th
ตำแหน่ง: เลขานุการคณะกรรมการบริหารภาควิชา
อาจารย์ประจำภาควิชา
ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร. สุธาทิพย์ พิชญไพบูลย์
ชื่ออังกฤษ: Asst. Prof. Dr. Sutathip Pichayapaiboon
เบอร์โทร: 02-218-8403 ต่อ 16
อีเมล: Sutathip.P@pharm.chula.ac.th
ตำแหน่ง: ประธานหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
ชื่อ: รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ธิติมา เพ็งสุภาพ
ชื่ออังกฤษ: Assoc. Prof. Dr. Thitima Pengsupap
เบอร์โทร: 02-218-8403 ต่อ 18
อีเมล: Thitima.Pe@pharm.chula.ac.th
ตำแหน่ง: ประธานหลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อ: ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์
ชื่ออังกฤษ: Prof. Dr. Pornanong Aramwit
เบอร์โทร: 02-218-8403 ต่อ 29
อีเมล: Pornanong.A@pharm.chula.ac.th
ชื่อ: รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.สมฤทัย วัชราวิวัฒน์
ชื่ออังกฤษ: Assoc. Prof. Dr. Somratai Vadcharavivad
เบอร์โทร: 02-218-8403 ต่อ 28
อีเมล: Somratai.V@pharm.chula.ac.th
ตำแหน่ง: ประธานหลักสูตรการฝึกอบรมผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ชื่อ: รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร. พรรณทิพา ศักดิ์ทอง
ชื่ออังกฤษ: Assoc. Prof. Dr. Phantipa Sakthong
เบอร์โทร: 02-218-8403 ต่อ 23
อีเมล: Phantipa.S@pharm.chula.ac.th
ตำแหน่ง: เลขานุการหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.สิริพรรณ พัฒนาฤดี
ชื่ออังกฤษ: Asst. Prof. Dr. Siripan Phattanarudee
เบอร์โทร: 02-218-8403 ต่อ 26
อีเมล: Siripan.P@pharm.chula.ac.th
ตำแหน่ง: เลขานุการหลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อ: อาจารย์ เภสัชกรหญิง ดร. ธิติมา วัฒนวิจิตรกุล
ชื่ออังกฤษ: Dr. Thitima Wattanavijitkul
เบอร์โทร: 02-218-8403 ต่อ 25
อีเมล: Thitima.W@pharm.chula.ac.th
ตำแหน่ง: กรรมการบริหารคณะเภสัชศาสตร์
ชื่อ: อาจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ณัฏฐดา อารีเปี่ยม
ชื่ออังกฤษ: Dr. Nutthada Areepium
เบอร์โทร: 02-218-8403 ต่อ 15
อีเมล: Nutthada.A@pharm.chula.ac.th
ตำแหน่ง: เลขานุการหลักสูตรการฝึกอบรมผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ชื่อ: อาจารย์ เภสัชกร กฤติน บัณฑิตานุกูล
ชื่ออังกฤษ: Mr. Krittin Bunditanukul
เบอร์โทร: 02-218-8403 ต่อ 22
อีเมล: Krittin.B@pharm.chula.ac.th
ชื่อ: อาจารย์ เภสัชกร แสง อุษยาพร
ชื่ออังกฤษ: Mr. Sang Usayaporn
เบอร์โทร: 02-218-8403 ต่อ 20
อีเมล: Sang.U@pharm.chula.ac.th
ชื่อ: อาจารย์ เภสัชกรหญิง สิรินุช พละภิญโญ
ชื่ออังกฤษ: Miss. Sirinoot Palapinyo
เบอร์โทร: 02-218-8403 ต่อ 12
อีเมล: Sirinoot.P@pharm.chula.ac.th
ชื่อ: อาจารย์ เภสัชกรหญิง ฐากูร รัตนสุวรรณ
ชื่ออังกฤษ: Miss. Thakul Rattanasuwan
เบอร์โทร: 02-218-8403 ต่อ 30
อีเมล: Thakul.R@pharm.chula.ac.th
ชื่อ: อาจารย์ เภสัชกรหญิง วรางคณา ชวนะสิทธิ์
ชื่ออังกฤษ: Miss. Warangkana Chawanasith
เบอร์โทร: 02 - 218 - 8403 ต่อ 17
อีเมล: chawanasit.w@gmail.com
ชื่อ: อาจารย์ เภสัชกร จิรพันธุ์ ฤทธิ์สำแดง
ชื่ออังกฤษ: Mr. Jiraphan Ritsamdang
เบอร์โทร: 02-218-8403 ต่อ 19
อีเมล: jiraphan.r@pharm.chula.ac.th
ชื่อ: อาจารย์ เภสัชกรหญิง โชติรัตน์ นครานุรักษ์
ชื่ออังกฤษ: Lect.Chotirat Nakaranurack
เบอร์โทร: 02-218-8403 ต่อ 17
อีเมล: chotirat.n@pharm.chula.ac.th
ชื่อ: อาจารย์ เภสัชกร บวรภัทร สุริยะปกรณ์
ชื่ออังกฤษ: Lect.Bovornpat Suriyapakorn, PharmD
เบอร์โทร: 02-218-8403 ต่อ 13
อีเมล: bovornpat.s@pharm.chula.ac.th
ชื่อ: อาจารย์ เภสัชกรหญิง ชิดชนก รุ่งเรือง
ชื่ออังกฤษ: Lect.Chidchanok Rungruang, PharmD
เบอร์โทร: 02-218-8403
อีเมล: chidchanok.r@pharm.chula.ac.th
ชื่อ: อาจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ทัดตา ศรีบุญเรือง
ชื่ออังกฤษ: Lect.Tatta Sriboonruang, PhD
เบอร์โทร: 02-218-8403 ต่อ 18
อีเมล: tatta.s@pharm.chula.ac.th