นิสิตปริญญาตรี รุ่น 72

น.ส.กมลชนก ศีลวัตรพงษ์

น.ส.จุฑารัตน์ สมนึก

นายชยพล ตั้งพัฒน์ทอง

นายชยากร เหลืองสะอาด

น.ส.ธนาภรณ์ ธนุดมเสริมสิน 

น.ส.ธันย์ชนก บุญสมพงษ์

น.ส.ธิดารัตน์ โตวิวัฒน์

น.ส.บงกช พิทักษ์ชาติวงศ์

น.ส.ปุณญาดา จิตธรรม

น.ส.ปุณณภา วรจิตต์

น.ส.ลฎาภา ขันธ์คามโภชก์

น.ส.วัชรินทร์ เย็นตั้ง

นายอรรถเดช อุณหเลขกะ

นายนนทเลิศ เลิศนิติกุล