ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์

ชั้น 3 อาคารเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 02-218-8357 (ธุรการ)

โทร. 02-218-8354 (หัวหน้าภาควิชาฯ)   

โทรสาร. 02-218-8357