เป็นหลักสูตรที่มี 2 แผนการศึกษาให้เลือก คือ แบบวิทยานิพนธ์อย่างเดียว และ แบบรายวิชาและวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยรายวิชาที่สอดรับกับเนื้อหาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) และแนวทางการวิจัยวิทยานิพนธ์ที่หลายหลายสาขาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สมุนไพรระดับนานาชาติ

เป็นหลักสูตรที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนและวิจัยเกี่ยวกับยาและสมุนไพร มีแผนการศึกษารองรับผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและโท สาขาวิทยาศาสตร์และเภสัชศาสตร์ มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับสมุนไพร เพื่อรองรับการเติมโตของการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาโรค การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในระดับอุตสาหกรรม และเผยแพร่ผลงานที่ได้มาตรฐานระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

 

 

  • Bioactive compounds from plants and marine organisms
  • Computational-aided drug design and semi-synthesis
  • Biosynthesis and biotechnology of bioactive secondary metabolites
  • Medicinal plant identification by macroscopic, microscopic, chemical and molecular biological techniques
  • Plant-based biopharmaceutical research
  • Enzyme-and cell-based screenings for bioactive natural compounds

 

  • ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และสร้างนักวิจัยที่มีทักษะความเชี่ยวชาญในงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สมุนไพร เพื่อรองรับการสร้างบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สถาบันการศึกษา  สถาบันวิจัย  และโรงงานอุตสาหกรรม ของภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
  • สร้างผลงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สมุนไพรที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง